KVKK Aydınlatma Metni

Sentiment Algo > KVKK Aydınlatma Metni

ZEPHLEX BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.olarak (“ZEPHLEX”) işlediğimiz kişiselverilerinizin korunmasına önem veriyoruz. Bu nedenle kişisel verilerinizin 6698 sayılı KişiselVerilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun işlenerek, muhafaza edilmesi hususundagereken bütün gayret ve özeni gösteriyoruz. Veri Sorumlusu sıfatıyla ZEPHLEX, kişiselverilerinizle ilgili bütün işlemlerde verilerinizin korunması için gereken idari ve tekniktedbirleri almakta, KVKK doğrultusunda kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şartlarda vemevzuatta öngörülen sınırlar dâhilinde işlemektedir.

Veri Sorumlusunun Kimliği ve İletişim Bilgileri

Veri Sorumlusu: ZEPHLEX BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. (VKN:9971462832)

Adres: Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Mrk. D2 Blok No:151/1F İç Kapı No:203 Esenler, İstanbul

Telefon0212 939 76 51

E-posta: info@zephlex.com

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz yine aşağıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

Kimlik bilgisi, İletişim bilgisi, İşlem bilgisi, İşletim sistemi bilgisi, Mobil ID erişim bilgileri (IP bilgileri)

Kişisel verileriniz;

-Kanunlarda öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması,

– ZEPHLEX’e ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi,

-Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,

-Satın alma ve satış operasyonları ve ilgili (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, sözleşme) ile faturalama ve ödeme süreçlerinin yürütülmesi,

-Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

-Kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi,

-Sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası,

-Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin
yönetilmesi, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizin alınması, sorun-hata bildirimlerinizin alınması, ürün ve hizmetlere, şikâyet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi verilmesi,

-ZEPHLEX tarafından ve kişisel verilerinizin mevzuata uygun olarak aktarıldığı iş ortakları, danışmanlar, tedarikçiler vb üçüncü kişiler tarafından sunulan danışmanlık, hizmet, eğitim, konferans, seminer, yatırımcı buluşması, ürün ve hizmetlerden müşterilerimizin en iyi şekilde faydalanması için çalışmaların yapılması,

-Ürün ve/veya hizmetlerin satış ve pazarlama süreçlerinin, müşteri ilişkilerinin yürütülmesi,

-Reklam, kampanya ve promosyon faaliyetleri kapsamında iletişime geçilmesi, sosyal medya ve diğer elektronik mecralardan yapılacak kampanyalar, abonelikler ve veri analizi uygulamalarının gerçekleştirilmesi,

– Doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları ve anketlerinin planlanması ve icrası,

-Veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amaçları ile işlenir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında KVKK’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen, kişisel veri işleme şartları çerçevesinde; ZEPHLEX’nun hukuki yükümlülüklerini ve ticari faaliyetlerini yerine getirmesi ve tarafınıza ZEPHLEX’in ticari faaliyetleri çerçevesinde mal ve hizmet sunulması için gerekli olan hallerde iş ortaklarımız, ifa yardımcılarımız, danışman firmalarımız, tedarikçilerimiz, doğrudan ve dolaylı hissedarlarımız, iştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımız, Şirketimiz çalışanları, Şirketimizce destek hizmeti verilen veya hizmet alınan üçüncü kişiler, grup şirketlerimiz, özel kurum ve kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizin paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve farklı kanallardan genel müdürlük birimleri, ofisler, çağrı merkezi, internet sitesi, e-posta, dijital mesajlaşma platformları, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, fiziki ortamda, elektronik ortamda ya da kapalı devre görüntüleme sistemleri vasıtasıyla ve diğer yöntemlerle yasal yollardan elde edilebilmektedir. Ayrıca toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Kişisel verileriniz, iletişim ve bilgi talep formları ile talepte bulunmanız sebebiyle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 1. Fıkrasında yer alan ilgili kişinin açık rızasının olması veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. Fıkrasında öngörülen gerekçeler sebebiyle hukuka uygunluk sebeplerine dayalı olarak işlenir. Rızanızın geri alınması halinde ise 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. Fıkrasında öngörülen gerekçelerin mevcut olmaması halinde kişisel verileriniz anonimleştirilecektir ve kullanılmayacaktır. Şirket, periyodik olarak verilerin anonimleştirilmesi gerekip gerekmediğini denetlemekte ve re’sen de anonimleşmesi gereken verileri anonimleştirmektedir.

Veri Sahibi (İlgili Kişi) Olarak Haklarınız

Veri sahibi olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesinde belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz niteliğine göre, talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Verisi işlenen ilgili kişinin KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır.

Başvurunun Yapılması ve Bilgi Alma Hakkı

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, aynı kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak ya da şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle

 info@zephlex.com adresine veya Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Merkezi D2 Blok No:151/1F İç Kapı No:203 Esenler, İstanbul adresine iletebilirsiniz. Ayrıca, KVKK’da belirtilen ve belirtilecek diğer yöntemler ile de şirketimize başvuruda bulunabilirsiniz.

(Başvuru Formu)

Başvuruda;

a) Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,

d) Talep konunuzun bulunması gerekmektedir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

Şirketimiz, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.

Müşteri Açık Rıza Beyanı

ZEPHLEX BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.nin (“Zephlex”) veri sorumlusu sıfatıyla Kimlik bilgisi, İletişim bilgisi, İşlem bilgisi, İşletim sistemi bilgisi, Mobil ID erişim bilgileri (IP bilgileri) şeklindeki kişisel verilerimin Zephlex ile kurmuş ya da kuracak olduğum sözleşmelerin kurulması ve yerine getirilmesi, Bankanın ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda aldığım/alacağım ürün ve hizmetlere ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca izin vermiş olmam durumunda tarafıma yapılacak pazarlama, segmentasyon, hedefleme, analiz faaliyetlerinde kullanılabilmesi, Zephlex’in yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve haklarını kullanabilmesi ve bu amaçlara ilişkin ürün/hizmet geliştirme, modelleme, raporlama çerçevesinde 6698 sayılı Kanun tarafından belirlenen ilke ve güvencelere uygun olarak işlenmesine ve aynı amaç ve koşullarla yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, Zephlex’in iş ortakları, ifa yardımcıları, danışman firmaları, tedarikçileri, doğrudan ve dolaylı hissedarları, iştirakleri ve bağlı ortaklıkları, Zephlex çalışanları, Zephlex tarafından hizmet verilen veya Zephlex’in hizmet aldığı üçüncü kişiler, grup şirketleri, özel kurum ve kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına aktarmasına açık rıza veriyorum.

Müşteri Ad- Soyad: